Praktisk info

Samtale med præsten

Der kan være mange forskellige grunde til at ville tale med en præst. Ønsker du en samtale, skal du blot kontakte præsten for en aftale.

Fødsel

Alle fødsler i Danmark registreres af sognepræsten (undtagen i Sønderjylland).
Er I gift, sker fødselsregistreringen automatisk, idet fødestedet sender en tilbagemelding om fødslen til sognet. Her skal I som forældre ikke foretage jer yderligere.
Er I ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal man indsende en omsorgs- og ansvarserklæring til sognet senest 14 dage efter fødslen. En vejledning bliver sendt til moderens eBoks. Overskrider man denne tidsfrist, vil faderskabssagen blive overdraget til Familieretshuset til behandling.
Med de nye selvbetjeningsløsninger på borger.dk, skal I selv udfylde en ”Omsorgs- og ansvarserklæring” med jeres NEMID: Klik her

Dåb

Ønsker I jeres barn døbt i en af vores kirker, sker henvendelsen til præsten. Ved indskrivning til dåb oplyses barnets navn, samt navn og adresse på mindst to og højst fem faddere. Fadderne skal selv være døbt og være over 14 år. Ved dåb inden 6 måneder sker navngivning i forbindelse med dåben. Forud for dåben er der en samtale med præsten. 

Navngivning

Alle børn skal have et navn senest seks måneder efter fødslen. Registrering af navn foretages af sognepræsten på baggrund af forældrenes anmeldelse eller i forbindelse med dåb. Forældre ansøger om navngivningen digitalt på borger.dkKlik her

Navngivning

Alle børn skal have et navn senest seks måneder efter fødslen. Registrering af navn foretages af sognepræsten på baggrund af forældrenes anmeldelse eller i forbindelse med dåb. Forældre ansøger om navngivningen digitalt på borger.dkKlik her

Hvad skal barnet hedde?

Navnet skal være godkendt af Kirkeministeriet. Listen findes på Ankestyrelses hjemmeside: liste over alle godkendte fornavne i Danmark .

Navneændringer

Alle ansøgninger om navneændringer skal ske digitalt på borger.dk med brug af NEMID. Kun navneændringer i forbindelse med vielse er gratis i tre måneder efter vielsen. For alle andre navneændringer koster sagsbehandlingen et gebyr

Navneændring på bryllupsdagen: Klik her.

Alle andre navneændringer: Klik her.

Vielse

Ønsker I at blive viet, skal I henvende jer til præsten. For at blive kirkelig viet, skal mindst en af parterne være medlem af folkekirken. Forud for vielsen skal man have udstedt en prøvelsesattest fra en af parternes bopælskommune; prøvelsesattesten gælder i fire måneder. Der skal oplyses navn og adresse på to vidner, som skal være myndige og til stede under vielsen.
Det er desværre kun muligt at blive gift i vores kirker, hvis man bor eller har tilknytning til sognene (hvis man f.eks. er døbt, tidligere har boet her etc.)

Klik her for linket til borger.dk for udfyldelse af ægteskabserklæring.

Her kan I også finde guiden til udfyldelse af erklæringen. Jeres erklæring bliver sendt elektronisk til kommunen, der laver prøvelsen. Dvs. de undersøger, om I allerede er gift, er over 18, under værgemål eller andet, der kan gøre et giftemål ugyldigt. Når de har gjort dette, sender de en prøvelsesattest til jeres postadresse.

I skal så aflevere den originale prøvelsesattest til vielsesmyndigheden, som her er præsten.

Forud for vielsen er der en samtale med præsten. Til samtalen skal I medbringe attesten og navne + adresser på to bryllupsvidner.

Velsignelse

Når et ægteskab er indgået for den borgerlige myndighed, kan man senere få en kirkelig velsignelse af ægteskabet. Der er et ritual for denne kirkelige handling i lighed med vielsesritualet. Henvend jer til præsten.

Dødsfald

Dødsfald skal anmeldes i det sogn, hvor afdøde har bopæl. Dødsfald kan nu anmeldes digitalt. Anmeldelsen foretages normalt af bedemanden. Anmeldelsen skal vedlægges lægens dødsattest. Ønsker I en kirkelig bisættelse eller begravelse, skal I henvende jer til præsten og aftale tid, sted og tidspunkt for samtale.

Indmeldelse

Er du døbt ved en kristen dåb, enten her i landet eller i udlandet, kan du optages som medlem i Folkekirken. Er du ikke døbt, sker optagelsen ved dåb. I begge tilfælde kontaktes præsten.

Udmeldelse af folkekirken

Man kan til hver en tid melde sig ud af folkekirken. Man melder sig ud ved at sende/aflevere et underskrevet brev med ønsket til præsten. En udmeldelse indebærer, at man ikke længere har krav på at få foretaget kirkelige handlinger som fx vielser i kirken eller medvirken af en præst ved en begravelse/bisættelse fra et kapel. Vi anbefaler derfor at man underretter sine pårørende om udmeldelsen.

Pasning af gravsted

Henvendelser vedr. kirkegårdene og afftaler om pasning af gravsted aftales med graverne.

Hjemmealtergang

Ønsker du/I at gå til alters hjemme, skal I blot kontakte præsten, som meget gerne kommer.

Valgret/valgbarhed

Hvis man som medlem af Folkekirken flytter fra et sogn til et andet inden for pastoratet, og man fortsat ønsker at udøve sin valgret og være valgbar i det sogn, hvor man hidtil har boet, skal man meddele det skriftligt til præsten senest 4 uger efter, at flytningen er anmeldt til kommunen. Hvis meddelelsen ikke gives inden den nævnte frist, udøver man sin valgret i sit bopælssogn. 
Bekendtgørelsen har nr. 357 af 18 april 2016 om valgret og valgbarhed